ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน  โทรศัพท์ / โทรสาร : 053-061531 

X ปิด
X ปิด
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหารปลัด
facebook

ไลน์

อาเซียน

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

ความรู้เรื่องภาษี

ศูนย์ข้อมูลข่าวาร

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 14/02/2564
วันนี้
60
เมื่อวานนี้
115
เดือนนี้
658
เดือนที่แล้ว
1,387
ปีนี้
8,702
ปีที่แล้ว
7,656
ทั้งหมด
16,358
ไอพี ของคุณ
3.236.225.157

ลำดับรายการวันที่
1หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.256525 ก.พ. 2565
2หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.25658 ก.พ. 2565
3หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับบุคลากรสาธารณสุขผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2013หรือโรคโควิด 19 พ.ศ.25654 ก.พ. 2565
4หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2564 และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง กำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.256420 ก.ย. 2564
5ประกาศกำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถื่น7 พ.ค. 2564
6ประกาศกำหหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถื่่น7 พ.ค. 2564
7ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.25587 พ.ค. 2564
8ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้พนักงานส่วนตำบลได้รับเงินเดือน พ.ศ.25587 พ.ค. 2564
9ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.25587 พ.ค. 2564
10ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงือนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตัง การย้าน การโอน การรับโอน การเลื่อนระกับ พ.ศ.25627 พ.ค. 2564
11ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงืาอนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.25607 พ.ค. 2564
12คู่มือการบริหารงานบุคคลหลักเกณฑ์ว่าด้วยการลาของพนักงานส่วนตำบลลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง16 เม.ย. 2564
13ประกาศมาตรฐานการให้รางวัลและการลงโทษของพนักงานส่วนตำบล และ พนักงานจ้าง11 ต.ค. 2563
14ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ส่วนราชการ ปี25637 ต.ค. 2563
15ประกาศมาตรการให้รางวัลและการลงโทษของพนักงานส่วนตำบล และ พนักงานจ้าง9 ก.ย. 2563
16ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น27 ม.ค. 2563
17ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน เพิ่มค่าจ้างและค่าตอบแทนของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256328 ต.ค. 2562
18ประกาศมาตรการให้รางวัลและการลงโทษพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง11 ต.ค. 2562
19ประกาศข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น8 ม.ค. 2561
20ประกาศมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง3 ม.ค. 2561

12  >> >|