ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน  โทรศัพท์ / โทรสาร : 053-061531 

X ปิด
X ปิด
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebook

ไลน์

อาเซียน

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

ความรู้เรื่องภาษี

ศูนย์ข้อมูลข่าวาร

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 14/02/2564
วันนี้
2
เมื่อวานนี้
22
เดือนนี้
602
เดือนที่แล้ว
938
ปีนี้
5,590
ปีที่แล้ว
0
ทั้งหมด
5,590
ไอพี ของคุณ
3.236.51.151

ลำดับรายการวันที่
1ประกาศ เรื่องยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อการติดต่อราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่27 ก.ย. 2564
2ประกาศแจ้งปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก19 เม.ย. 2564
3ประกาศแนวทางการปฏิบัติ การป้องกันและมาตรการรับมือการระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา2019(COVID-19)19 เม.ย. 2564
4ช่องทางการร้องเรียน ร้องทุกข์20 ต.ค. 2563
5แต่งตั้งคณะทำงาน/คณะกรรมการเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของอบต.หมอกจำแป่ ปีงบประมาณ25642 ต.ค. 2563
6ประกาศรายงานผลการดำเนินการตามแผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัย คุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ปี256323 ก.ย. 2563
7ประกาศบัญชีรายชื่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภดส.๓ อบต.หมอกจำแป่29 พ.ค. 2563
8คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา27 เม.ย. 2563
9คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น27 เม.ย. 2563
10คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา27 เม.ย. 2563
11คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.254027 เม.ย. 2563
12คำสั่งมอบหมายการปฏิบัติงานหน้าที่ประชาคมตำบลเพื่อจัดทำแผนพัมนาห้าปี (พ.ศ.2561 - 2565)27 เม.ย. 2563
13คำสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่13 เม.ย. 2563
14คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่12 เม.ย. 2563
15คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลประจำปีงบประมาณ พ.ส.2563 ครั้งที่12 เม.ย. 2563
16คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ส.25632 เม.ย. 2563
17คำสั่งการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในกองคลัง20 ก.พ. 2563
18ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น27 ม.ค. 2563
19ประกาศนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี27 ม.ค. 2563
20คำสั่งการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในสำนักปลัด21 พ.ย. 2562

12  >> >|