ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน  โทรศัพท์ / โทรสาร : 053-061531 

X ปิด
X ปิด
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหารปลัด
facebook

ไลน์

อาเซียน

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

ความรู้เรื่องภาษี

ศูนย์ข้อมูลข่าวาร

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 14/02/2564
วันนี้
57
เมื่อวานนี้
115
เดือนนี้
658
เดือนที่แล้ว
1,387
ปีนี้
8,702
ปีที่แล้ว
7,656
ทั้งหมด
16,358
ไอพี ของคุณ
3.236.225.157

ลำดับรายการวันที่
1บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ งบประมาณ 256430 ก.ย. 2564
2ประกาศ เรื่องยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อการติดต่อราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่27 ก.ย. 2564
3บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 256430 ก.ค. 2564
4บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 256530 ก.ค. 2564
5บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ งบประมาณ 256530 ก.ค. 2564
6ประกาศแจ้งปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก19 เม.ย. 2564
7ประกาศแนวทางการปฏิบัติ การป้องกันและมาตรการรับมือการระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา2019(COVID-19)19 เม.ย. 2564
8ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล1 ม.ค. 2564
9 คำสั่งการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในสำนักปลัด17 พ.ย. 2563
10คำสั่งการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในกองช่าง3 พ.ย. 2563
11ช่องทางการร้องเรียน ร้องทุกข์20 ต.ค. 2563
12แต่งตั้งคณะทำงาน/คณะกรรมการเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของอบต.หมอกจำแป่ ปีงบประมาณ25642 ต.ค. 2563
13ประกาศรายงานผลการดำเนินการตามแผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัย คุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ปี256323 ก.ย. 2563
14ประกาศบัญชีรายชื่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภดส.๓ อบต.หมอกจำแป่29 พ.ค. 2563
15คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา27 เม.ย. 2563
16คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น27 เม.ย. 2563
17คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา27 เม.ย. 2563
18คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.254027 เม.ย. 2563
19คำสั่งมอบหมายการปฏิบัติงานหน้าที่ประชาคมตำบลเพื่อจัดทำแผนพัมนาห้าปี (พ.ศ.2561 - 2565)27 เม.ย. 2563
20คำสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่13 เม.ย. 2563

123  >> >|