ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน  โทรศัพท์ / โทรสาร : 053-061531 

X ปิด
X ปิด
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหารปลัด
facebook

ไลน์

อาเซียน

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

ความรู้เรื่องภาษี

ศูนย์ข้อมูลข่าวาร

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 14/02/2564
วันนี้
46
เมื่อวานนี้
100
เดือนนี้
353
เดือนที่แล้ว
3,008
ปีนี้
29,651
ปีที่แล้ว
16,081
ทั้งหมด
53,388
ไอพี ของคุณ
3.233.221.90

5
ประชาสัมพันธ์การให้บริการกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ ผ่านกองทุนผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุ,องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่,mokjumpae.go.th
08 ตุลาคม 2564

ประชาสัมพันธ์การให้บริการกู้ยืมเงินทุเพื่อเป็นนประกอบอาชีพของคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ,องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่,mokjumpae.go.th
08 ตุลาคม 2564

ประชาสัมพันธ์ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่,องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่,mokjumpae.go.th

เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่

06 ตุลาคม 2564

ประชาสัมพันธ์ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่,องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่,mokjumpae.go.th

เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่

06 ตุลาคม 2564

ประกาศผลการลดใช้พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564,องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่,mokjumpae.go.th
04 ตุลาคม 2564

ประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อ "ศูนย์พักคอยตำบลหมอกจำแป่" ,องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่,mokjumpae.go.th
16 สิงหาคม 2564

การปฏิบัติตัวระหว่างกักกันหรือคุมตัวไว้สังเกตในที่พักอาศัย ด้วยความปรารถนาจาก อบต.หมอกจำแป่,องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่,mokjumpae.go.th
16 สิงหาคม 2564

เมื่อวันที่15กรกรฏาคม2564 อาสาบริบาลท้องถิ่น ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ได้ออกปฏิบิตัหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เช่น ประเมินสภาวะ สุขภาพ การให้คำปรึกษาการป้องกัน ภาวะเสี่ยงต่อการเจ็บป่วย/หกล้ม  การให้ความรู้เรื่องโรคหรือความเจ็บป่วย ตรวจคัดกรองโรคความดันโลหิตสูง  ฯลฯ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข,องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่,mokjumpae.go.th
15 กรกฎาคม 2564

มาตรการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในการรักษาความปลอดภัยจากไวรัสโคโรนา 2019,องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่,mokjumpae.go.th

อบต.หมอกจำแป่ขอประชาสัมพันธ์มาตรการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในการรักษาความปลอดภัยจากไวรัสโคโรนา 2019 

23 มิถุนายน 2564

รายงานการจัดทำฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่,mokjumpae.go.th
15 มิถุนายน 2564

ประชาสัมพันธ์การรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด,องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่,mokjumpae.go.th
10 มิถุนายน 2564

ชาวหมอกจำแป่ รณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายป้องกันไข้เลือดออก,องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่,mokjumpae.go.th
10 มิถุนายน 2564

อบต.หมอกจำแป่ขอประชาสัมพันธ์ การรณรงค์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่นด้วยความโปร่งใส,องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่,mokjumpae.go.th
20 พฤษภาคม 2564

การคิดแยะแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม,องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่,mokjumpae.go.th
16 เมษายน 2564

ตามกฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564 ข้อ 3 ระบุว่า อาคารประเภทลักษณะดังต่อไปนี้     ต้องจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงนี้ (1) อาคารที่ให้บริการสาธารณะ ได้แก่ โรงมหรสพ หอประชุม โรงแรม สถานศึกษา หอสมุด อาคารประกอบของสนามกีฬากลางแจ้งหรือสนามกีฬาในร่ม ตลาด ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า สถานบริการ ฌาปนสถาน ศาสนสถาน พิพิธภัณฑสถาน และสถานีขนส่งมวลชน (2) สถานพยาบาลทั้งของรัฐและเอกชน (3) อาคารที่ประกอบกิจการให้บริการหรือรับดูแลเด็ก ผู้พิการหรือทุพพลภาพ หรือคนชรา (4) อาคารที่ทำการของส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ  ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย (5) สำนักงาน อาคารอยู่อาศัยรวม อาคารชุด หรือหอพัก ที่เป็นอาคารขนาดใหญ่ (6) อาคารพานิชยกรรมหรืออาคารพานิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่งที่มีพื้นที่สำหรับประกอบกิจการตั้งแต่ 50 ตารามเมตรขึ้นไป (7) สถานีบริการน้ำมัน สถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว หรือสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ           ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมเชื้อเพลิง 		องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ ขอเชิญชวนให้หน่วยงานเอกชนหรือหน่วยงานอื่นๆที่มีอาคารประเภทและลักษณะตามข้อ 3 ของกฎกระทรวง ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ ดำเนินการจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงนี้,องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่,mokjumpae.go.th
ตามกฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564 ข้อ 3 ระบุว่า อาคารประเภทลักษณะดังต่อไปนี้ ต้องจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงนี้ (1) อาคารที่ให้บริการสาธารณะ ได้แก่ โรงมหรสพ หอประชุม โรงแรม สถานศึกษา หอสมุด อาคารประกอบของสนามกีฬากลางแจ้งหรือสนามกีฬาในร่ม ตลาด ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า สถานบริการ ฌาปนสถาน ศาสนสถาน พิพิธภัณฑสถาน และสถานีขนส่งมวลชน (2) สถานพยาบาลทั้งของรัฐและเอกชน (3) อาคารที่ประกอบกิจการให้บริการหรือรับดูแลเด็ก ผู้พิการหรือทุพพลภาพ หรือคนชรา (4) อาคารที่ทำการของส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย (5) สำนักงาน อาคารอยู่อาศัยรวม อาคารชุด หรือหอพัก ที่เป็นอาคารขนาดใหญ่ (6) อาคารพานิชยกรรมหรืออาคารพานิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่งที่มีพื้นที่สำหรับประกอบกิจการตั้งแต่ 50 ตารามเมตรขึ้นไป (7) สถานีบริการน้ำมัน สถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว หรือสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมเชื้อเพลิง องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ ขอเชิญชวนให้หน่วยงานเอกชนหรือหน่วยงานอื่นๆที่มีอาคารประเภทและลักษณะตามข้อ 3 ของกฎกระทรวง ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ ดำเนินการจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงนี้
15 เมษายน 2564

|< << 1 2 3 45 6 7 >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 5 / 7  (98 รายการ)