ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน  โทรศัพท์ / โทรสาร : 053-061531 

X ปิด
X ปิด
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหารปลัด
facebook

ไลน์

อาเซียน

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

ความรู้เรื่องภาษี

ศูนย์ข้อมูลข่าวาร

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 14/02/2564
วันนี้
16
เมื่อวานนี้
32
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
5,191
ปีนี้
8,145
ปีที่แล้ว
16,081
ทั้งหมด
31,882
ไอพี ของคุณ
34.238.189.240

ลำดับรายการวันที่
1ประกาศ ก.อบต. จังหวัดเเม่ฮ่องสอน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเเละการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 256624 ก.พ. 2566
2ประกาศ ก.อบต. จังหวัดเเม่ฮ่องสอน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกัโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนรตำบล (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 256624 ก.พ. 2566
3ประกาศ ก.อบต.จังหว้ดแม่ฮ่องสอน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 25659 พ.ย. 2565
4ประกาศ ก.อบต. จังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับประเภทตำแหน่ง มาตรฐานกำหนดตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลและเงื่อนไขการลดระยะเวลาฯ9 พ.ย. 2565
5ประกาศ ก.อบต. จังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน โควิด 2019 กรณีบรรจุบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลฯ9 พ.ย. 2565
6หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.256525 ก.พ. 2565
7หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.25658 ก.พ. 2565
8หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับบุคลากรสาธารณสุขผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2013หรือโรคโควิด 19 พ.ศ.25654 ก.พ. 2565
9หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2564 และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง กำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.256420 ก.ย. 2564
10ประกาศกำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถื่น7 พ.ค. 2564
11ประกาศกำหหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถื่่น7 พ.ค. 2564
12ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.25587 พ.ค. 2564
13ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้พนักงานส่วนตำบลได้รับเงินเดือน พ.ศ.25587 พ.ค. 2564
14ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.25587 พ.ค. 2564
15ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงือนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตัง การย้าน การโอน การรับโอน การเลื่อนระกับ พ.ศ.25627 พ.ค. 2564
16ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงืาอนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.25607 พ.ค. 2564
17คู่มือการบริหารงานบุคคลหลักเกณฑ์ว่าด้วยการลาของพนักงานส่วนตำบลลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง16 เม.ย. 2564
18ประกาศมาตรฐานการให้รางวัลและการลงโทษของพนักงานส่วนตำบล และ พนักงานจ้าง11 ต.ค. 2563
19ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ส่วนราชการ ปี25637 ต.ค. 2563
20ประกาศมาตรการให้รางวัลและการลงโทษของพนักงานส่วนตำบล และ พนักงานจ้าง9 ก.ย. 2563

1 2   >>  >|